Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

Pri odbornej správe registratúr záznamov postupujeme najmä podľa:

príslušných ustanovení zákona č. 395/2002 Zb. o archívoch, registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, metodických a organizačných pokynov príslušného verejného archívu, do pôsobnosti ktorého pôvodca registratúry patrí v rámci predarchívnej starostlivosti.

Naša štandardná ponuka vychádza z doterajšej úrovne starostlivosti o registratúry vytvorené jednotlivými pôvodcami registratúr (zákazníkmi), resp. jeho právnymi predchodcami a pozostáva z  nasledovných postupov:

- príprava registratúry pôvodcu na správu v našej spoločnosti
- prebratie registratúry pôvodcu a jej uloženie v našej spoločnosti
- prvé vyradenie registratúrnych záznamov pôvodcu po prebratí do správy
- správa a dlhodobé uloženie registratúry pôvodcu